domov březnice

Od 25. 5. 2020

Pravidla pro průběh návštěv cizích osob v Domově Březnice

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 přijal Domov Březnice opatření k odvrácení dopadu na zdraví obyvatel Domova Březnice.

Vláda ČR rozhodla, že od 25. 5. 2020 je možnost návštěv u klientů pobytových služeb. Bez přijetí mimořádných opatření hrozí riziko, že dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce.

Z tohoto důvodu vedení Domova Březnice stanovilo soubor preventivních opatření, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci Domova Březnice a všechny návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníci a další blízké osoby. 

Koordinace návštěv

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho obyvatele. Dětem je vstup do zařízení zakázán.
  • Každé cizí osobě bude při vstupu změřena teplota. Pokud bude mít osoba teplotu nad 37 °C, nebo příznak respiračního onemocnění nebude jí umožněn vstup do zařízení.
  • Každá návštěva je povinna vyplnit dotazník o bezinfekčnosti před vstupem na oddělení.
  • Návštěvy budou mít roušku, každý návštěvník si při vstupu i výstupu vydezinfikuje ruce. Nádoba s virucidní dezinfekcí je u vstupu do zařízení.
  • Počet cizích osob bude dle počtu příchozích koordinováno způsobem odpovídajícím prostorám zařízení, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.

Průběh návštěv 

  • Návštěvy budou dodržovat min. 2 m odstup mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Návštěvy budou probíhat, pokud uživatel je schopen pohybu v reminiscenční místnosti.
  • U uživatel, kteří jsou upoutáni na lůžko, bude návštěva probíhat na pokoji za oddělenou roletou. 

Určení doby návštěv

  • Doba návštěvy nesmí přesáhnout povolenou návštěvní hodinu.
  • Domov Březnice určuje provozní dobu pro návštěvy cizích osob:

Dopolední návštěvní doba: od 10:00 do 11:00 hod.

Odpolední návštěvní doba: od 14:00 do 16:00 hod.

Návštěvy budou probíhat po telefonické dohodě se sociální pracovnici případně s všeobecnou sestrou konající službu při odpoledních směnách a o víkendovém režimu.  V době návštěvních hodin bude v zařízení cizím osobám povolen vstup pouze ke dvěma uživatelů.

Kontakty: 318 520 143, 723 676 783

Vzhledem ke kapacitě zařízení a služeb konajícím zaměstnancům není možné soustředit více cizích osob v zařízení.

V Březnici                                                 Bc. Dagmar Němcová

                                                                                   ředitelka                 

                                                                                  

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.