Informační memorandum

Obecné prohlášení

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 619 03 302, se sídlem Březnice, Sadová ulice čp. 618zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 868 zajišťuje sociální péči v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kontaktní místo ve věci osobních údajů pro subjekty údajů je statutární orgán.


Domov Březnice plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění zákonných a smluvních povinností.


Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).


Domov Březnice vystupuje v pozici správce osobních údajů a v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů

Domov Březnice při zpracování osobních údajů plní standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady stanovené GDPR.

Domov Březnice zpracovává osobní údaje za účelem:
a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
b) ochrany práv a oprávněných zájmů SVJ

Domov Březnice zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro splnění zákonných povinností.

Domov Březnice zpracovává osobní údaje manuálním i automatizovaným způsobem.

Osobní údaje zpracovávají především statutární orgán Domov Březnice.

Domov Březnice přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Domov Březnice nepředává osobní údaje do zahraničí.

Domov Březnice zpracovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy a oprávněným zájmem Domov Březnice. Obvyklá doba zpracování je stanovena právními předpisy.

Subjekty údajů mají práva stanovená jednotlivými články GDPR a to v následujícím rozsahu: právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést
námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Možnosti uplatnění těchto práv vyplývající z jednotlivých článků GDPR.

Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu
osobních údajů www.uoou.cz