how to make a site

Cíle a způsoby poskytování
sociálních služeb

 1. CÍL - cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.
 2. POSLÁNÍ 
  Proč tu jsme
  – chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.
  Kdo jsme a proč služby poskytujeme – jsme Domov pro seniory s pobytovou službou. 
  Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.
  Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.

  Zaměstnanci Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Domov“) se dohodli na poskytování sociálních služeb uživatelům „Domova“ zejména podle těchto zásad a principů – veřejný závazek:
 3. Zásady poskytování sociální služby:
  - podpora kvalitního, důstojného, pokud možno samostatného a běžného života 
  - individuálnost, respekt k individuálním potřebám uživatelů a ke svobodné volbě 
  - aktivizace uživatelů založená na volnočasových aktivitách s respektem volby uživatele
  - odbornost a lidskost přístupu, empatie
  - zachování lidské důstojnosti, předcházení negativním předsudkům
  - respekt k lidským právům uživatelů, autonomii, k soukromí a partnerským vztahům,
  - ochrana osobních údajů
  - bezpečí, porozumění, ohleduplnost
  - sociální začleňování uživatelů
  - individuální přístup k uživateli
  - spolupráce s rodinou, úřady, zdravotníky, lékaři, supervizory
  - respekt k nezávislosti uživatele na službě a prevence budování závislosti na službě
  - respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru různých aktivit.
  Respektujeme jejich  rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí.

© Domov Březnice 2018  / Tel.: 318 682 614  / E-mail: info@domovbreznice.cz         / Vytvořil: Galio marketing s.r.o.